Privacyverklaring voor onze klanten


In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met persoonsgegevens waarmee wij in aanraking komen tijdens het uitvoeren van onze dienstverlening aan onze (potentiële) klanten.

Contact

Als je na het lezen van deze verklaring nog vragen hebt over de bescherming van jouw persoonlijke gegevens, of ons informatiebeveiligingsbeleid wilt inzien, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via een Infozorger die bij jouw organisatie betrokken is, bel ons kantoor of stel hier jouw vraag via ons contactformulier.

Waarop is deze verklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van overeenkomsten die wij met onze klanten sluiten voor onze dienstverlening. De privacyverklaring is zowel van toepassing als wij rechtstreeks gegevens verkrijgen van de persoon op wie de gegevens betrekking hebben (toestemming), als ook wanneer wij die gegevens verkrijgen via onze klant (de zorgorganisatie) waarmee wij een overeenkomst gaan sluiten of hebben gesloten.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Wij verwerken persoonsgegevens om de relatie met onze klanten en haar medewerkers zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Wij leggen in het algemeen de volgende zakelijk gerelateerde persoonsgegevens hiertoe vast:

 • naam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • adres
 • functie en/of rol (bijvoorbeeld opdrachtgever of eerste aanspreekpunt bij klant)

Doel van deze gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met onze klant sluiten en in het kader waarvan de persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld zodat wij kunnen samenwerken aan onze opdrachten
 • om antwoord te kunnen geven op vragen en verzoeken van de medewerkers van onze relaties en klanten
 • om (per telefoon, mail of post) contact op te nemen en voor het verzenden van nieuws over inhoudelijke ontwikkelingen en/of over onze diensten
 • om te voldoen aan wetten, voorschriften, gerechtelijke uitspraken of andere wettelijke verplichtingen
 • om andere redenen, met toestemming van de betrokkenen

Soms delen wij persoonsgegevens met derden

Wij delen bepaalde persoonsgegevens alleen met personen en/of bedrijven die wij inhuren om diensten en taken namens ons uit te voeren. Indien nodig zullen wij met deze derden een verwerkersovereenkomst sluiten.

Wij kunnen wettelijk verplicht worden om persoonsgegevens vrij te geven in het kader van gerechtelijke uitspraken, dagvaardingen, bevelschriften tot huiszoeking, wetten of voorschriften.

Wij zijn gerechtigd om persoonsgegevens bekend te maken aan derden, indien bekendmaking noodzakelijk is om:

 • toe te zien op de naleving van deze privacyverklaring
 • wetten, voorschriften, gerechtelijke uitspraken of andere juridische procedures na te leven

Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij gebruiken gangbare materiële, administratieve en technische beveiligingsmechanismen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, aanpassing of vernietiging. De toegang tot de persoonsgegevens wordt beperkt tot de Infozorgers en onze samenwerkers die op de hoogte moeten zijn van deze gegevens om hun werk uit te kunnen voeren.

Bewaring van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig en conform de relevante wettelijke bewaartermijnen. De bewaarperiode zal afhangen van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanzienlijke periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden. De bewaartermijn wordt bepaald voor alle persoonsgegevens die worden verzameld, rekening houdend met de vereisten voor de specifieke situatie en met de behoefte om verouderde, ongebruikte gegevens te vernietigen bij de eerste redelijke gelegenheid.

Rechten van betrokkenen

Iedere betrokkene heeft het recht om bij ons een verzoek in te dienen om zijn persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Wij zullen binnen 1 maand na ontvangst van een dergelijk verzoek, de betrokkene hierover informeren.

Tevens heeft iedere betrokkene het recht bezwaar te maken tegen (verdere) verwerking van zijn persoonsgegevens.

Verzoeken als bedoeld in deze paragraaf alsmede het maken van bezwaar of andere klachten kunnen digitaal ingediend worden via dit contactformulier. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen door ons een brief te sturen. Zie hier onze adresgegevens.

Cookies

Zie ons cookiebeleid.

Overig

Links

Onze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Wij stellen de links ter beschikking als extra service, maar voeren geen inspecties of controles uit op de privacy praktijken van websites beheerd door derden.

Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites beheerd door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de prestaties van websites beheerd door derden.

Marketing

Wij houden, in het kader van onze marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van onze websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Aanpassingen in onze privacyverklaring

Belangrijke wijzigingen met betrekking tot onze privacyverklaring beschrijven wij in dit gedeelte van de verklaring. Je kunt de meest recente versie van deze verklaring steeds terugvinden hier op deze plaats op onze website.


Ons managementsysteem voor informatiebeveiliging is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd